Lecznica Stomatologiczna Medica-Dent - Żyrardów, ul. Bohaterów Warszawy 57B

Patrz na świat z uśmiechem BIEL PRZYWRÓCONA wybielanie zębów akceleratorem Beyond™

REGULAMIN ORGANIZACYJNY LECZNICY STOMATOLOGICZNEJ MEDICA-DENT

Lecznica stomatologiczna Medica-Dent mieszcząca się przy ulicy Bohaterów Warszawy 57b jest indywidualną praktyką lekarsko-dentystyczną działającą na podstawie zezwolenia nr 68-98-2-1680883  wydanego przez Okręgową Izbę Lekarską w Warszawie. Praktyka prowadzona jest , przez przedsiębiorcę , lekarza dentystę Marię Głogowską- Winczek która jest właścicielem lecznicy stomatologicznej Medica -Dent. Regulamin określa organizację i porządek udzielania świadczeń zdrowotnych przez podmiot leczniczy , którym jest lekarz dentysta Maria Głogowska-Winczek.

 

ZASADY  UDZIELANIA  ŚWIADCZEŃ  STOMATOLOGICZNYCH

Lekarz nie udziela konsultacji przez telefon, ani w innym miejscu niż bezpośrednio przy fotelu dentystycznym w gabinecie. Nie przyjmujemy pacjentów po zamknięciu gabinetu w godzinach  nocnych oraz w niedzielę. Lecznica stomatologiczna Medica-Dent jest praktyką prywatną i nie udziela świadczeń w ramach NFZ.

 

REGULAMIN OBOWIĄZUJE

 1. wszystkie osoby zatrudnione przez przedsiębiorcę lek.dent. Marię Głogowską-Winczek w ramach prowadzonej działalności leczniczej, niezależnie od podstaw prawnych zatrudnienia
 2. wszystkich pacjentów, którym jest udzielane świadczenie zdrowotne.

 

ZADANIA PODMIOTU LECZNICZEGO

Podstawowym zadaniem podmiotu leczniczego lek.dent.Marii Głogowskiej-Winczek jest:
Prognozowanie i organizowanie działalności profilaktycznej i leczniczej oraz terapeutycznej
Udzielane świadczeń osobom i podmiotom zainteresowanym na stałe lub okresowo, służących zachowaniu , poprawie i  przywracaniu, zdrowia jamy ustnej takich jak:

 1. badanie i porada lekarska
 2. leczenie zachowawcze z endodoncją
 3. zabiegi z zakresu chirurgii stomatologicznej
 4. zabiegi z zakresu protetyki stomatologicznej
 5. diagnostyka rtg (punktowa radiowizjografia cyfrowa)
 6. zabiegi stomatologii estetycznej
 7. wydawanie opinii i orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia jamy ustnej oraz prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w ramach szerzenia oświaty zdrowotnej w reprezentowanej specjalności.

 

UMAWIANIE  PACJENTÓW  NA  PIERWSZĄ  WIZYTĘ

Przyjmujemy zgłoszenia osobiste lub przez telefon.
Na pierwszą wizytę rezerwujemy dla pacjenta  maksymalnie 15  minut . Dłuższe zabiegi  muszą być poprzedzone konsultacją w gabinecie a , o  czasie potrzebnym na wykonanie zabiegu decyduje wyłącznie lekarz.

 • Lekarz nie udziela konsultacji przez telefon ani nie podaje  jakie mogą być koszty udzielanych świadczeń.
 • Na pierwszej wizycie lekarz  wypełnia kartę pacjenta oraz ankietę: Informacja dotycząca stanu zdrowia pacjenta.
 • Po zbadaniu pacjenta i zleceniu ewentualnych badań dodatkowych ,lekarz dentysta ustala optymalny plan leczenia i wstępny kosztorys (dotyczy leczenia protetycznego).  Na życzenie pacjenta lekarz może przedstawić alternatywne metody postępowania i alternatywny kosztorys.
 • Przed przystąpieniem do zabiegu Pacjent wyraża pisemną zgodę na zabieg a w przypadku leczenia protetycznego akceptację kosztorysu i planu leczenia.
 • W przypadku leczenia protetycznego konieczne będzie wpłacenie przez pacjenta 50% całkowitej wartości uzupełnienia protetycznego ( na pierwszej wizycie ).

 

KOLEJNOŚĆ  PRZYJMOWANIA  PACJENTÓW

 • Pacjenci zapisani na  wizytę mają bezwzględne pierwszeństwo. Staramy się robić wszystko żeby nie było opóźnień w przyjmowaniu pacjentów. Zdarzają się sytuacje nieprzewidziane, niezależne od lekarza które powodują ze zabiegi przedłużają się. W związku z powyższym prosimy aby pacjenci podchodzili ze zrozumieniem do kilkunastominutowych opóźnień.

Pacjenci z bólem, niezapisani mogą liczyć na pomoc w tzw. wolnej chwili.

 

ODWOŁYWANIE  WIZYT

 • Wizytę należy odwołać co najmniej na 1 dzień roboczy przed wyznaczoną wizytą.
 • Opłata za każdą nieodwołaną wizytę wynosi 70zł za każde 30min.

 

PRAWA PACJENTA

W czasie korzystania ze świadczeń medycznych w Lecznicy stomatologicznej Medica-Dent pacjent ma prawo do :
– rzetelnej informacji o stanie zdrowia.
– poszanowania godności osobistej i uprzejmego traktowania przez personel medyczny.
– świadczenia usług zdrowotnych przez personel medyczny o kwalifikacjach zgodnych z wymaganiami aktualnej wiedzy medycznej.

Wyrażenie zgody, przez pacjenta, na udzielanie określonych świadczeń medycznych lub ich odmowy następuje po uzyskaniu informacji o proponowanych metodach diagnozy i leczenia.

Pacjent którego prawa naruszono w trakcie korzystania ze świadczeń zdrowotnych w lecznicy stomatologicznej Medica-Dent ma prawo do złożenia ustnej lub pisemnej skargi do właściciela lek.dentysty Marii Głogowskiej-Winczek. Na życzenie pacjenta udzielana jest mu odpowiedź na piśmie. Pacjentom zapewnia się dostępność informacji o prawach pacjenta.

 

OBOWIĄZKI  PACJENTA

Do obowiązków pacjenta zalicza się:

–  przestrzeganie regulaminu porządkowego lecznicy stomatologicznej Medica-Dent.
–  przestrzeganie zaleceń lekarza.
–  przestrzeganie higieny osobistej.
–  przestrzeganie zakazu palenia tytoniu i spożywania alkoholu na terenie placówki
–  przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i ppoż.
–  posiadanie ważnych dokumentów.

 

RĘKOJMIA

 • Zgodnie z Art.627- 646 Kodeksu Cywilnego  pacjentowi  przysługuje rękojmia. W trosce o dobro pacjenta pracownicy i współpracownicy lecznicy stomatologicznej Medica-Dent wykonują swoje usługi na najwyższym  poziomie . Udzielamy rocznej  rękojmi na wykonane w gabinecie plomby (wypełnienia) oraz uzupełnienia protetyczne. Jeżeli w okresie  rękojmi wypełnienie w zębie lub uzupełnienie  protetyczne ulegnie deformacji , zmieni kolor lub swoje właściwości wówczas w ciągu 14 dni od zgłoszenia lub w terminie wymaganym przez proces technologiczny  ( w przypadku uzupełnienia protetycznego)                zostanie nieodpłatnie  naprawione lub wymienione na nowe.

Reklamacja nie jest uwzględniana w przypadku gdy Pacjent:

 • przerwał zaplanowane leczenie lub jednocześnie leczy zęby w innym gabinecie.
 • nie stosuje się do zaleceń lekarza dotyczących higieny jamy ustnej  i protez ruchomych oraz diety (np. po wybielaniu  zębów )
 • nie zgłasza się na wizyty kontrolne  po zakończeniu leczenia .
 • nie  wykonał odbudowy protetycznej zęba po leczeniu kanałowym.
 • użytkuje lub przechowuje protezy niezgodnie  z  zaleceniami lekarza.
 • SAMODZIELNIE lub w innym gabinecie dokonuje korekt, przeróbek, napraw  uzupełnienia protetycznego .
 • uległ wypadkowi w wyniku którego doszło do uszkodzenia uzupełnień.
 • cierpi na bruksizm  (zgrzytanie  zębami )
 • ma postępujące zaniki kostne powodujące osiadanie protezy
 • uszkodził protezę poza jamą ustną
 • na prośbę pacjenta wykonano alternatywny a nie optymalny plan leczenia.

 

POWIKŁANIA NIEPODLEGAJĄCE REKLAMACJI

Przed zaplanowaniem leczenia pacjent musi być świadomy , że pomimo największej staranności lekarza  w trakcie leczenia może dojść do niechcianych i nie podlegających reklamacji powikłań  takich jak :

 • ból leczonego zęba lub tkanek otaczających
 • szczękościsk
 • pęknięcie, złamanie zęba
 • bolesność tkanek miękkich, obrzęk, ropień, krwiak, przedłużone krwawienie  (po zabiegach chirurgicznych)
 • podwyższona temperatura ciała, złe samopoczucie
 • reakcja alergiczna na zastosowane leki
 • zaostrzenie współistniejących schorzeń
 • nadwrażliwość zębów po wybielaniu

 

Wystąpienie powyższych powikłań może spowodować u pacjenta między innymi:

 • dyskomfort i stres spowodowany bólem,
 • konieczność przyjmowania leków mających znaczenie u kierowców i kobiet w ciąży
 • problemy z jedzeniem i mówieniem, problemy estetyczne
 • nieplanowane wcześniej leczenie kanałowe zęba
 • nie przewidzianą wcześniej ekstrakcję zęba.

Do większości z wymienionych powikłań dochodzi sporadycznie i mijają szybko , bez śladu , to jednak nie należy planować poważnych zabiegów stomatologicznych przed ważnymi wydarzeniami takimi jak np.: wyjazd na urlop czy rodzinna  uroczystość.


ODPŁATNOŚĆ ZA ŚWIADCZONE  USŁUGI

Odpłatność za świadczone usługi następuje po każdej wizycie zgodnie z obowiązującym cennikiem

Przed przystąpieniem do do wykonania pracy protetycznej pacjent wpłaca zaliczkę w wysokości 50% uzupełnienia protetycznego.  Pozostałą część odpłatności pacjent wpłaca na wizycie przed ostatecznym oddaniem pracy protetycznej, np.: przed  zacementowaniem korony .

 

DOKUMENTACJA MEDYCZNA

W praktyce dokumentacja medyczna prowadzona jest w formie tradycyjnej w postaci karty pacjenta.

Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej.

1. Dokumentacja medyczna jest udostępniana:

 • do wglądu w siedzibie praktyki zawodowej,
 • poprzez sporządzenie jej kserokopii, odpisów i wyciągów,
 • poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu na żądanie uprawnionych organów.

2. Dokumentacja medyczna jest udostępniana dwa dni robocze po wcześniejszym zgłoszeniu.
3. Na podstawie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r. (Dz. U. z 2009r., nr 52, poz. 417 ze zm.) ustala się następujące opłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej:

1 strona wyciągu lub odpisu 1 strona kserokopii
Wyciąg, odpis lub kopia (za całość) 0,002 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ( 6,83zł)

( przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, począwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej
„Monitor Polski” )
3. Opłaty, o której mowa w ust. 1, nie pobiera się w przypadku udostępniania dokumentacji medycznej w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych.
4. Wskazana opłata nie obejmuje kosztów ewentualnej przesyłki, ani innych kosztów związanych z żądanym przez osobę uprawnioną sposobem wydania kserokopii, odpisów i wyciągów.

 

BEZPIECZEŃSTWO I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. W lecznicy Medica-Dent obowiązuje Polityka Bezpieczeństwa Ochrony i Przetwarzania Danych Osobowych.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie Organizacyjnym stosuje się przepisy: – ustawy o działalności z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r., nr 112, poz. 654 ze zm.), – ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r. (Dz. U. z 2009r., nr 52, poz. 417 ze zm.)
 2. Zasady ujęte w powyższym regulaminie funkcjonują w Lecznicy stomatologicznej Medica -Dent z niewielkimi korektami i uaktualnieniami od 15 grudnia 1992roku.